direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Nijmegen Vossenpels Zuid - 3 (woningen naast Laauwikstraat 61)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.PH22103-VG01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Om ongebouwde parkeervoorzieningen toe te staan aan de voorzijde van het perceel naast Laauwikstraat 61 moeten de regels van het geldende bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid worden aangepast. Ter plaatse van de aanduiding 'tuin' zijn nu alleen tuinen en groenvoorzieningen mogelijk. Tevens kan de dubbelbestemming Waterstaat-Waterlopen voor het perceel komen te vervallen. Hiervoor moet de verbeelding gewijzigd worden.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van Nijmegen, ten oosten van Lent. Het perceel ligt naast Laauwikstraat 61 niet ver van de Turennesingel.

Op onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied in de directe omgeving weergegeven. De exacte begrenzing van het plangebied is ingetekend op de verbeelding van dit bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0268.PH22103-VG01_0001.jpg"

Het vigerende bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid is op 6 juni 2012 vastgesteld en onherroepelijk geworden op 26 juli 2012.

afbeelding "i_NL.IMRO.0268.PH22103-VG01_0002.jpg"

Uitsnede: Vigerend bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid

1.3 Relatie bestemmingsplan - partiële herziening

Deze partiële herziening voert twee toevoegingen in de regels van het vigerende bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid voor het perceel naast Laauwikstraat 61 door. De planregels van het vigerende bestemmingsplan blijven (voor het overige) onverminderd van toepassing. Ook de verbeelding wordt voor genoemd perceel aangepast.

De toelichting bij deze partiële herziening is beknopt. Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bij het opstellen van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologische aspecten. Voorliggende partiële herziening betreft een ondergeschikte herziening/aanpassing van het bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid. De in het plan voorziene wijziging is geen (nieuwe) stedelijke ontwikkeling. Artikel 3.1.6 lid 2 Bro is dan ook niet van toepassing.

Voor het plangebied van 'Nijmegen Vossenpels Zuid' zijn tijdens de planologische procedure de benodigde onderzoeken al uitgevoerd. Deze partiële herziening bevat geen zodanige aanpassingen dat nieuwe of aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 2 Haalbaarheid van het plan

2.1 Stedenbouw

Deze partiële herziening voorziet voor het perceel naast Laauwikstraat 61 in de mogelijkheid van ongebouwde parkeervoorzieningen binnen de aanduiding 'tuin' van de bestemming Gemengd - 2.

De aanduiding 'tuin' zou primair betrekking hebben op 1 woning met een 'voortuin' en een 'achtererf'. Dit perceel wordt echter bebouwd met 4 vier woningen waarbij de tuinzone niet als de voortuin van één enkele woning wordt ingericht. De aanduiding 'tuin' zal op dit perceel daarom een andere niet te bebouwen functie en rol vervullen. Voor het plan om 4 woningen mogelijk te maken op dit perceel zijn naast private parkeerplaatsen ook voor bezoekers toegankelijke parkeerplaatsen noodzakelijk. Het perceel grenst aan een ontsluitingsweg welke niet is voorzien van parkeervoorzieningen. De percelen aan de Laauwikstraat beschikken over ruime voortuinen en erven waardoor parkeren op een oprit, naast of achter het huis wordt opgelost. Voor de 4 woningen worden naast private parkeerplaatsen op of nabij de kavel in totaal 6 parkeerplaatsen gerealiseerd die ook voor bezoekers toegankelijk zijn. De verdeling van de woningen is zo dat er alleen ruimte voor het parkeren mogelijk is tussen de openbare weg en de woningen in de aanduiding tuin. Op de kavels van de individuele woningen is onvoldoende ruimte om zowel het eigen parkeren als het bezoekers parkeren op te lossen. In het gebied met de aanduiding 'tuin' is deze ruimte wel beschikbaar en toegankelijk vanaf zowel de openbare weg als de percelen. Volledigheidshalve wordt ook de mogelijkheid van in- en uitritten en overige verhardingen in de regels meegenomen.

De dubbelbestemming Waterstaat-Waterlopen kan voor het perceel komen te vervallen. In de oorspronkelijke terreininrichting en het bijbehorende functioneren (agrarische en tuinbouw functies) was door het gebied een a-watergang aanwezig voor de afwatering van het gebied en de aangrenzende kassencomplexen. Met de herverkaveling en inrichting als woongebied (bouwrijp maken) met bijbehorende infrastructuur is de watergang gedempt (omstreeks 2015). In het bestemmingsplan dat dit mogelijk heeft gemaakt is de dubbelbestemming Waterstaat-Waterlopen gehandhaafd terwijl de daadwerkelijke functie buiten niet meer aanwezig is. De afwatering is nu georganiseerd met oppervlakkige afwatering naar wadi's en van daar naar de watersingel grenzend aan het gebied. De dubbelbestemming is derhalve niet meer nodig en tevens fysiek buiten niet meer aanwezig.

De hiervoor genoemde wijzigingen hebben geen (nadelige) ruimtelijke consequenties.

Hoofdstuk 3 Juridische planbeschrijving

3.1 Bestemmingsplan

Deze partiële herziening Nijmegen Vossenpels Zuid - 3 (woningen naast Laauwikstraat 61) voert twee toevoegingen in de regels van het bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid door (Het facetbestemmingsplan Archeologie en het facetbestemmingsplan Parkeren blijven van toepassing). Ook de verbeelding is aangepast.

Regels - Aan artikel 4.1 onder f wordt de volgende tekst toegevoegd: en hetgeen onder artikel 4.4.4 Tuin is opgenomen.

- Aan artikel 4.4 Specifieke gebruiksregels wordt het lid 4.4.4 Tuin met de volgende tekst toegevoegd:

Ten aanzien van de in lid 4.1 onder f genoemde aanduiding 'Tuin' geldt de volgende bepaling: Binnen deze aanduiding zijn eveneens in- en uitritten, ongebouwde parkeervoorzieningen en overige verhardingen toegestaan.

Verbeelding De verbeelding is voor het perceel naast Laauwikstraat 61 gewijzigd: De dubbelbestemming Waterstaat-Waterlopen is komen te vervallen.

Hoofdstuk 4 Economische uitvoerbaarheid

Het plan wordt gemaakt in opdracht van de gemeente Nijmegen. Dekking vindt plaats vanuit de grondexploitatie Vossenpels Zuid.

Derhalve kan gesteld worden dat de partiële herziening financieel-economisch uitvoerbaar is. Aangezien het gehele terrein in eigendom van de gemeente is en kostenverhaal verzekerd is, hoeft bij vaststelling van het plan geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1 Inspraak

Voor deze partiële herziening is op 28 februari 2018 een vooraankondiging gepubliceerd. De zienswijzenprocedure wordt tevens als inspraak gezien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter visie gelegen. De tervisielegging is gepubliceerd op 4 april 2018. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

5.2 Vooroverleg

Er heeft vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening met het Waterschap Rivierenland plaatsgevonden. Het Waterschap is akkoord met het plan. Er spelen geen rijks- en/of provinciale belangen.