direct naar inhoud van Regels
Plan: Nijmegen Vossenpels Zuid - 3 (woningen naast Laauwikstraat 61)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.PH22103-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

de partiële herziening Nijmegen Vossenpels Zuid - 3 (woningen naast Laauwikstraat 61) met identificatienummer NL.IMRO.0268.PH22103-VG01 van de gemeente Nijmegen.

1.2 partiële herziening:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De regels behorende bij het bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid, het facetbestemmingsplan Archeologie en het facetbestemmingsplan Parkeren zijn onverminderd van toepassing op de gronden die betrokken zijn bij de onderhavige partiële herziening.

Artikel 2 Gemengd - 2

De regels behorende bij de bestemming Gemengd - 2 uit het bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid zijn onverminderd van toepassing voor de onderhavige partiële herziening met dien verstande dat:

- Aan artikel 4.1 onder f wordt de volgende tekst toegevoegd: en hetgeen onder artikel 4.4.4 Tuin is opgenomen.

- Aan artikel 4.4 Specifieke gebruiksregels wordt het lid 4.4.4 Tuin met de volgende tekst toegevoegd:

Ten aanzien van de in lid 4.1 onder f genoemde aanduiding 'Tuin' geldt de volgende bepaling: Binnen deze aanduiding zijn eveneens in- en uitritten, ongebouwde parkeervoorzieningen en overige verhardingen toegestaan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
4.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.1.2 Afwijken bij omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 4.1.1 met maximaal 10%.

4.1.3 Uitzonderingen

Artikel 4.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik
4.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

4.2.2 Strijdig gebruik
  • a. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
  • b. Indien het gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4.2.3 Uitzonderingen

Artikel 4.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van de partiële herziening 'Nijmegen Vossenpels Zuid - 3 (woningen naast Laauwikstraat 61)'.