direct naar inhoud van 2.5 Natuur & Landschap
Plan: Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP4007-ON01

2.5 Natuur & Landschap

2.5.1 EHS & Natuurbeschermingswet

Aangezien er geen Natura 2000-gebieden aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de ingreep, is er geen noodzaak voor toetsing aan de Natuurbeschermingswet en EHS. ('Quick-scan beschermde natuur Nieuwbouw Stichting Entrea Meijhorst Nijmegen (4 oktober 2012')

2.5.2 Flora en Fauna

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is: 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waarde).

Zorgplicht en Verbodsbepalingen

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat. De Flora- en faunawet bevat daarnaast een aantal verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden. Dieren (beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen worden. Ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. Het uitzetten van dieren of planten in de vrije natuur is niet toegestaan, net zomin als het kopen of verkopen van (beschermde) planten of dieren, of producten die van (beschermde) planten of dieren zijn gemaakt.

Bij ruimtelijke ingrepen dient er altijd te worden nagegaan of er een vergunning nodig is op grond van de Flora en Fauna wetgeving. Dit is gebeurt aan de hand van flora en fauna onderzoek 'Quick-scan beschermde natuur Nieuwbouw Stichting Entrea Meijhorst Nijmegen (4 oktober 2012). Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Wel wordt als maatregel aangegeven dat op de achterliggende vijver geen direct of indirect licht mag vallen tijdens de bouwperiode en in de nieuwe situatie. Dit geldt zowel voor interne als externe verlichting van het nieuw te bouwen pand.

2.5.3 Groen

Binnen het plangebied is geen groen uit de groene hoofdstructuur aanwezig.

2.5.4 Waardevolle bomen

Op het terrein zijn bomen aanwezig. Het gaat hierbij om de moerascipressen en ceders in de tuin en diverse inheemse soorten in de houtwal op de erfgrens. De bestaande bomen hebben niet de status monumentaal of waardevol. De bomen vallen ook niet in de hoofdgroenstructuur. Binnen deze context is het aanvaarbaar dat bomen die in de tuin staan moeten wijken voor de bouw van het nieuwe pand. De bomen in de houtwal zullen wel behouden moeten blijven.