direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Nijmegen Dukenburg - 7 (Meijhorst 60-10)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP4007-ON01

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en groenvoorzieningen;
 • b. gebouwen en overkappingen behorend bij het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw(en);
 • c. verhardingen behorend bij het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw(en);
 • d. één luchtbrug voor de verbinding van twee hoofdgebouwen gelegen op a op hetzelfde bouwperceel;
 • e. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. aan- en uitbouwen;
 • b. bijgebouwen;
 • c. erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

4.2.2 Specifieke bouwregels

De in artikel 4.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de volgende regels:

 • a. aangrenzend aan een hoofdgebouw mogen worden gebouwd:
  • 1. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals luifels en balkons, met een maximale diepte van 1,5 meter gemeten vanaf de gevel van het hoofdgebouw;
 • b. uitsluitend bestaande legale bijgebouwen zijn toegestaan en mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen en de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen. Zwembaden en jacuzzi's, alsmede de daarvoor benodigde bouwwerken zijn niet toegestaan;
 • d. een luchtbrug is toegestaan met een maximale hoogte van 3 meter en een breedte van 3 meter. De luchtbrug dient minimaal 3 meter boven maaiveld gerealiseerd te worden.